Sociale projecten

Rotary Club Aalter steunt tal van sociale projecten, zowel lokaal als internationaal.

Hieronder enkele voorbeelden van sociale projecten die gesteund werden

1) VZW De Toevlucht

Vzw De Toevlucht werd in mei 2007 opgestart als "voedselbank Aalter". Het mag duidelijk zijn dat mensen in armoede vaak nood hebben aan meer dan voedsel alleen. Als Welzijnsschakel verschaft vzw De Toevlucht meer dan materiële hulp. De VZW zorgt voor maandelijke voedselbedelingen in een praatcafé, bieden materiële hulp (huisraad, meubels,..), doen huisbezoeken aan mensen die het nodig hebben, organiseren een kledingbeurs en zoveel meer.

Rotary Club Aalter steunt De Toevlucht al zeer lang. In 2014 bijvoorbeeld schonk Rotary Club Aalter een Volkswagen Transporter aan de VZW en jaarlijks helpt Rotary ook met de bedeling van de Sinterklaaspakketten.

2) De MUG-helikopter

Als tweede goede doel in rij zoomen we in op de MUG-helikopter.

De MUG-heli staat in voor 700 interventies per jaar in onze regio en redt jaarlijks tot 40 mensenlevens, deze helikopter is dus van levensbelang. De opstarttijd van de MUG-Heli is 5 minuten en de gemiddelde snelheid via de lucht bedraagt 3 km/min en er wordt 1 minuut gerekend om te landen. De starttijd van de MUG-auto bedraagt ongeveer 2 minuten, de gemiddelde snelheid van een MUG-voertuig wordt geschat op 1 km/min. Een kleine berekening leert ons dat een afstand van tien kilometer vogelvlucht sneller via de lucht wordt overbrugd. De MUG-helikopter die identiek dezelfde medische uitrusting heeft als een MUGvoertuig, kan één patiënt vervoeren zowel in liggende als in halfzittende houding. Meer info kan je vinden op www.imdh.eu/nl/mug-heli

De MUG-helikopter die identiek dezelfde medische uitrusting heeft als een MUG-voertuig, kan één patiënt vervoeren zowel in liggende als in halfzittende houding. Het geld om de huur van de heli, het loon van de piloten en de brandstof te betalen wordt bijna volledig gefinancierd door sponsoring, giften en subsidies. De MUG-heli kost jaarlijks 650.000 EUR!

Meer dan 25 Rotaryclubs in de regio, waaronder Rotary Club Aalter, steunen de MUG-heli. We zijn dan ook trots dat dankzij deze steun de MUG-heli een rol kan spelen in levensbedreigende situaties.

3) de Triangel VZW

Het Dienstverleningscentrum en Buitengewoon Onderwijs de Triangel VZW in Lievegem ( voorheen Lovendegem) is een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet met een bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische beperking,...). Kinderen en jongeren kunnen zowel voltijds, deeltijds, als tijdelijk in de Triangel verblijven.

Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij hen terecht. Zij bieden de nodige ondersteuning, opvang, begeleiding en behandeling en streven naar een optimale zelfrealisatie, zelfstandigheid en integratie in de samenleving. Zij doen dit vanuit een ortho(ped)agogische benadering: aangepast onderwijs en zinvolle dagbesteding, medische en therapeutische begeleiding waarbij wij de kinderen, jongeren en volwassenen zelf, hun ouders of familie zoveel mogelijk betrekken. Meer info kan je vinden op www.dvcdetriangel.be/visie

Rotary club Aalter steunt De Triangel al vele jaren en schonk bijvoorbeeld in 2014 een cheque van 8.250 EUR voor de aankoop van een tillift.

4) Ten Dries

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij gespecialiseerde therapie, innovatieve hulpmiddelen, aangepast onderwijs en een warme leefgroepswerking. Ook voor ouders en de ruimere omgeving is er een uitgebreid aanbod van vorming en ondersteuning.

Ten Dries bestaat uit een multifunctioneel centrum (MFC) en een kleuter/lagere en secundaire school (BuBAO & BuSO) . Ten Dries is veel meer dan enkel de campus in Landegem. Ze begeleiden ook jaarlijks meer dan 300 kinderen en jongeren die elders school lopen. www.tendries.be

5) 'T Bellemhuis

Ten Dries beschikt over een woning in Bellem: 't Bellemhuis.

Rotary club Aalter steunt 't Bellemhuis al enkele jaren. In 2018 bijvoorbeeld trok Rotary club Aalter een budget uit van 6000 EUR voor de aankoop van tillift voor 't Bellemhuis. Deze tillift dekt de nood van een 10-tal bewoners en hun 5 begeleiders, verbonden aan het MPI Ten Dries in Landegem. Hierdoor zijn zij in staat in "een huis in de rij" te verblijven en niet in een grotere voorziening. Verder wordt dit huis ook ter beschikking gesteld van andere groepen/voorzieningen in vakantieperioden.

6) Natuurpunt Aalter

Natuurpunt Aalter hoeven we uiteraard niet voor te stellen. Een team van gedreven vrijwilligers zet zich al jaren in voor een betere natuur in Aalter. Zo zorgt Natuurpunt ook in de komende maanden voor de aanplanting van heel wat nieuwe bomen. Vanuit Rotary Club Aalter willen wij specifiek twee projecten van Natuurpunt Aalter steunen:

Eerst en vooral is dit de Vallei van de Poekebeek

In het natuurgebied de vallei van de Poekebeek vind je typische beekdalgraslanden en bosjes die zeer regelmatig overstromen. De meeste percelen palen aan de mooi kronkelende Poekebeek. De komende maanden zal Natuurpunt voor een aantal nieuwe poelen zorgen op deze percelen en in het najaar wordt ongeveer 1 ha nieuw bos gepland.

Het tweede nieuwe bosproject ligt in Maria Aalter. Hier vinden we een typisch mozaïeklandschap met een afwisseling van bossen, grasland en een damvormig drevenpatroon. Ook hier heeft Natuurpunt een aantal percelen kunnen verwerven. Op één van deze percelen zal Natuurpunt komende winter voor 1 ha nieuw bos zorgen.

8Faja Lobi

De organisatie Fajalobi werd opgericht door de Belg Jurgen Heytens en vecht tegen de opwarming van de aarde door grote oppervlaktes te herbebossen. Faja Lobi leidt verschillende projecten waarmee ze de ecologische en sociale toestand binnen de Democratische Republiek van Congo tracht te verbeteren. In april 2020 herplantte Faja Lobi 2700 hectare bos. De nieuwe mijlpaal wordt op 50.000 hectare gezet. Deze nieuwe bossen worden aangeplant nabij de savanne hooglanden van Idiofa. Met het herbebossen van deze gebieden wordt verdere verwoestijning van de regio voorkomen. Door de aankweek van nieuw (kap)bos neemt de druk af op het oerwoud van Congo.

Faja Lobi neemt lokaal mensen aan om hun doelen te bereiken. Momenteel werken er 580 lokale werknemers samen in het herbebossingsproject. Faja Lobi nam ook het initiatief tot de bouw van een ziekenhuis, een timmerwerkplaats, een internetcafé en een restaurant. Meer informatie vind je op de website https://www.fajalobi.org.

8) Drugpunt SMAK

Drugpunt SMAK is een lokale preventiedienst in Aalter en is de roepnaam voor Interlokale vereniging Drugpreventie West Meetjesland (IDWM). Deze vereniging werd in 2002 opgericht en investeert in het welzijn en de gezondheid van de lokale bevolking.Dit doen ze door het individu en de samenleving kritisch te leren omgaan met genotsmiddelen en door problemen als gevolg van middelengebruik te voorkomen, via ondersteuning aan beginnende gebruikers en hun omgeving. Drugpunt SMAK begeleidt jongeren tot en met 25 jaar en hun omgeving. Ze organiseren ook verschillende initiatieven, zoals bijvoorbeeld informatie voor scholen.